image/svg+xml Loading
Parcul Natural Bucegi

Documente Publice

Buletin Informativ

RNP – ROMSILVA - ADMINISTRAŢIA PARCULUI NATURAL BUCEGI R.A.

 

Conform prevederilor Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare şi a Normelor de aplicare publicate în 2002, există obligaţia comunicării din oficiu, prin afişare la sediu precum şi pe pagina de internet, a următoarelor informaţii:

 1. actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice (Anexa 1);
 2. structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice (Anexa 2);
 3. numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice (Anexa 3);
 4. coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de internet  (Anexa 4);
 5. sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil (Anexa 5);
 6. programele şi strategiile proprii (Anexa 6);
 7. proceduri privind accesul la informațiile de interes public ( Anexa 7);
 8. lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii 544/2001 (Anexa 8);
 9. modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în carepersoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate(Anexa 9).
 10. Formular-tip cerere de informații de interes public (Anexa 10)
 11. Model reclamaţie administrativă (Anexa 11)

 

Administrația Parcului Natural Bucegi

Tel: 0245/772640

Fax: 0245/772636  

E-mail: bucegipark@gmail.com

Pentru informaţii suplimentare, persoană de contact:

Ing. Neguțescu Clementin – Director Parc

Tel. 0731560391

 

Documentul oficial poate fi descărcat apăsând butonul de mai jos

Anul 2023

 

Anul 2022

 

Anul 2021

 

Anul 2020

 
Legislație specifică

Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice


Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu completarile si modificările ulterioare

Legea nr. 234/2019 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic

HG 229/2009 - Hotărâre privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare.

OM 904/2010 pentru aprobarea Procedurii privind constituirea și autorizarea ocoalelor silvice și atribuțiile acestora, modelul documentelor de constituire, organizare și funcționare, precum și conținutul Registrului național al administratorilor de păduri și al ocoalelor silvice

HG nr. 333 din 21 aprilie 2005 pentru reorganizarea directiilor teritoriale de regim silvic si de vanatoare in inspectorate teritoriale de regim silvic si de vanatoare (MO nr.354 din 26 aprilie 2005).

HG nr. 1206 din 4 octombrie 2007 pentru modificarea si completarea HG 333/2005, pentru reorganizarea directiilor de regim silvic si de vanatoare in inspectorate de regim silvic si de vanatoare.

HOTĂRÂRE nr. 230 din 4 martie 2003 privind delimitarea rezervaţiilor biosferei, parcurilor naţionale şi parcurilor naturale şi constituirea administraţiilor acestora.

ORDIN nr. 552 din 26 august 2003 privind aprobarea zonarii interioare a parcurilor naţionale şi a parcurilor naturale, din punct de vedere al necesităţii de conservare a diversităţii biologice

ORDINUL nr. 1822 din 6 octombrie 2020 pentru aprobarea Metodologiei  de atribuire în administrare a ariilor naturale protejate.

 

FOND FORESTIER

 

OUG nr. 85/08.11.2006 privind stabilirea modalităţilor de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere din păduri si din afara acestora

OM nr. 1650/31.10.2000 privind aprobarea Normelor tehnice privind alegerea si aplicarea tratamentelor

OM nr. 1649/31.10.2000 privind aprobarea Normelor tehnice pentru ingrijirea si conducerea arboretelor

OM nr. 1651/31.10.2000 privind aprobarea Normelor tehnice privind evaluarea volumului de lemn destinat comercializării

OM nr. 1798/19.11.2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu

OM nr. 504/20.07.2006 privind modificarea si completarea normelor tehnice silvice pentru amenajarea pădurilor aprobate prin Ordinul ministrului apelor, pădurilor si protecţiei mediului nr. 1672 din 07.11.2000.

HOTĂRÂRE nr. 497 din 25 iunie 2020 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a celor privind provenienţa şi circulaţia materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului şi a unor măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn.

ORDIN nr. 766 din 23 iulie 2018 pentru aprobarea Normelor tehnice privind elaborarea amenajamentelor silvice, modificarea prevederilor acestora şi schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor din fondul forestier şi a Metodologiei privind aprobarea depăşirii posibilităţii/posibilităţii anuale în vederea recoltării produselor accidentale I

ORDIN nr. 1.346 din 2 mai 2011 (*actualizat*) pentru aprobarea Regulamentului privind forma şi modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum şi modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori

 

AMENAJAREA PADURILOR SI CADASTRU FORESTIER

 

L 13/2007 – Legea energiei electrice.

L 107/1996 – Legea apelor.

L 85/2003 – Legea minelor.

L 351/2004 – Legea gazelor.

L 238/2004 – Legea petrolului.

L 7/1996 – Legea cadastrului.

OUG 195/2005 – privind protecţia mediului.

OUG 164/2008 – pentru modificarea si completarea OUG 195/2005.

OG 43/1997 – privind regimul drumurilor.

HG 525/1996 – privind aprobarea regulamentului general de urbanism.

HG 443/2006 – privind promovarea producţiei de energie electrică sin surse regenerabile de energie.

HG 445/2009 – privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului.

HG 1705/2006 – privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

OM 504/2006 – privind modificarea si completarea normelor tehnice de amenajarea pădurilor.

Decret 237/1978 – pentru stabilirea normativelor privind sistematizarea, amplasarea, construire si repararea liniilor electrice care trec prin păduri si prin terenuri agricole.

Norme tehnice privind amenajarea pădurilor.

Norme tehnice NTE 003/04/00 – Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie electrică cu tensiuni peste 1000 V, aprobate prin Ordinul 32/2004 al presedintelui ANRE.

Decizii ale Curţii Constituţionale referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a unor articole din legile fondului funciar: Decizia 602/20.05.2008; Decizia 603/20.05.2008; Decizia 605/28.04.2009; Decizia 652/28.04.2009.

 

FOND FUNCIAR SI PADURI PRIVATE

 

L 18/1991 fondului funciar

L 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

L 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997

LEGE nr. 86 din 27 iunie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

L 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia

L 407/2006 vanatorii si a protectiei fondului cinegetic

 

PAZA SI PROTECTIA PADURII

 

H.G. 1076/2009 - pentru aprobarea Regulamentului de paza a fondului forestier

H.G. 996/2008 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund

L 171/2010 - privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice

O.U.G 85/2006 - privind stabilirea modalitatilor de evaluare a pagubelor produse vegetatiei forestiere din paduri si din afara acestora

O.M. 1305/2005 - pentru aprobarea modelului de uniforma de serviciu a personalului silvic

O.M. 332/2006 - privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1.305/2005 pentru aprobarea modelului de uniforma de serviciu a personalului silvic

O.G. 2/2001 - privind regimul juridic al contraventiilor

L 307/2006 - privind apararea impotriva incendiilor

O.M. 163/2007 - pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor

O.M. 166/2010 - pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind apararea impotriva incendiilor la constructii si instalatiile aferente.

H.G. 1739/2006 - pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se

supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu.

 

INVESTITII, MECANIZARE

 

HG 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii.

HG 264/2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publice

HG 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.

HG 406/2009 pentru modificarea limitelor valorice privind competentele de aprobare a documentatiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi

HG 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investitii finantate din fonduri publice

L 10/1995 privind calitatea in constructii

O 154/2010 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier

L 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier national

HG 335/2011 pentru modificarea limitelor valorice privind competentele de aprobare a documentatiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi

HG 653/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii cuprinse in "Proiectul privind amenajarea unor bazine hidrografice torentiale si reconstruirea unor drumuri forestiere in zonele de fond forestier cu risc major de inundabilitate din Romania"

L 500/2002 privind finantele publice

 

ACHIZITII PUBLICE

 

L 278/2010 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/2010 pentru

modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

Ordinul Nr. 314 din 12 Octombrie 2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta Interpretarea Ordinului Nr. 314 din 12 Octombrie 2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta.

O.U.G. nr. 76/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

HOTARARE nr. 1.482 din 25 noiembrie 2009 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.525/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice

HOTARARE Nr. 827 din 22 iulie 2009 pentru aprobarea Normelor privind procedura specifica pentru elaborarea si transmiterea cererii de constatare a faptului ca o anumita activitate relevanta este expusa direct concurentei pe o piata la care accesul nu este restrictionat.

Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Ordin nr.1517 din 27 mai 2009 privind aprobarea Ghidului pentru implementarea proiectelor de concesiune de lucrari publice si servicii in Romania

Ghidul pentru implementarea proiectelor de concesiune de lucrari publice si servicii in Romania

Ordin nr.107 din 6 iulie 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

Ordin nr. 51/2009 privind accelerarea procedurilor de licitatie restransa si negociere cu publicare prealabila a unui anunt de participare

Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Hotarare nr. 1660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 modificata si completata prin H.G. nr. 198/2007

HG 942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006, cu modificarile si completarile aduse de 1.083/2007

O.U.G. nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, modificata si completata prin Legea 228/2007 si prin O.U.G. nr 129/2007.

H.G. nr. 71/2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006.

Regulamentul privind atribuirea contractelor de servicii cuprinse in anexa 2B

Normele de aplicare ale Regulamentul privind atribuirea contractelor de servicii cuprinse in anexa 2B.

 

ARII PROTEJATE SI CERTIFICAREA PADURILOR

 

OUG nr. 57/2007 actualizată cu legea 49/2011, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice;

OUG nr. 195/2005, actualizată cu legea nr. 265/2006, privind protecția mediului;

OUG nr. 139/2005, actualizată, privind administrarea pădurilor din Romania;

OUG nr. 64 din 3 iunie 2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, modificată și completată cu OUG nr. 120/23.12.2010;

OUG nr. 15/2010 pentru modificarea art. 13, alin. 2 din OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;

Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritorului național, Secțiunea a IIIa, zone protejate;

H.G. nr. 230 din 4 martie 2003 privind delimitarea rezervaţiilor biosferei, parcurilor naţionale şi parcurilor naturale şi constituirea administraţiilor acestora;

H.G. nr. 1.076 din 8 iulie 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;

H.G. nr. 1.476 din 12 decembrie 2002 pentru aprobarea unor măsuri privind gospodarirea durabilă a pădurilor;

H.G. nr. 1284 din 24 oct. 2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România;

Ordinul nr. 552 din 26 august 2003 privind aprobarea zonării interioare a parcurilor naţionale şi a parcurilor naturale, din punct de vedere al necesităţii de conservare a diversităţii biologice;

Ordinul nr. 1964 din 13 dec. 2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România;

Ordinul nr. 1.948 din 17 noiembrie 2010 privind aprobarea Metodologiei de atribuire a administrarii ariilor naturale protejate care necesita constituirea de structuri de administrare și a Metodologiei de atribuire a custodiei ariilor naturale protejate care nu necesită constituirea de structuri de administrare;

Ordinul nr.19/2010 al Ministrului Mediului și Pădurilor pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar;

Ordinul MMP nr.1142/23.07.2010 privind Metodologia de aplicare a tarifelor de către administratorii / custozii ariilor naturale protejate și de stabilire a cuantumului acestora.

Ordinul MM nr. 304 din 2 aprilie 2018 privind aprobarea Ghidului de elaborare a planurilor de management ale ariilor naturale protejate

ORDIN nr. 1.798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu

 

RESURSE UMANE

 

L 53/2003 Codul Muncii, actualizată prin Legea nr. 40/2011

O.M. 115/2002 referitor la organizarea si funcţionarea Comisiilor pentru incadrare promovarea in grade profesionale si gradaţii a personalului silvic.

O.M. nr. 106/19.01.2011 privind numirea Consiliului de Administraţie al RNP-Romsilva.

L 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional defăsurate de zilieri.

 

SECURITATEA SI PROTECTIA MUNCII

 

L 319/2006, legea sănătaţii si securitatii in muncă.

HG 1425/2006, modificata prin HG nr. 955/2010, Norma metodologică de aplicare a Legii 319/2006.

H.G. 1051/2006 privind cerinţele minime de securitate si sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, in special la afecţiuni dosolombare.

H.G. 1146/30.08.2006 privind cerinţele minime de securitate si sănătate pentru utilizarea in muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă.

H.G. 1091/16.08.2006 privind cerinţele minime de sănătate si securitate pentru locuri de muncă.

H.G. 971/26.07.2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sănătate la locul de muncă.

H.G. 1048/09.08.2006 privind cerinţele minime de sănătate si securitate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protectie la locul de muncă.

H.G.1028/09.08.2006 privind cerinţele minime de sănătate si securitate in muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare.

H.G. 1136/30.08.2006 privind cerinţele minime de sănătate si securitate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de campuri electromagnetice.

H.G. 457/18.04.2003 privind asigurarea securităţii uilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune.

OMMSSF nr.3/03.01.2007 pentru aprobarea Formularului pentru inregistrarea accidentului de muncă – FIAM- si a instrucţiunilor de completare a acestuia.

L 49/2006 pentru aprobarea OUG nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.

L 524 din 24 noiembrie 2004 pentru modificarea si completarea Legii Societatii Nationale de Cruce Rosie din Romania nr. 139/1995

L 359 din 8 septembrie 2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice.

HOTARARE nr. 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor

L 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.

HOTARARE nr. 1.010 din 25 iunie 2004 pentru aprobarea normelor metodologice si a documentelor prevazute la art. 69 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

ORDIN nr. 454 din 14 iulie 2003 privind aprobarea Normelor tehnice pentru protectia padurilor si a Indrumarilor privind aplicarea Normelor tehnice pentru protectia padurilor ORDIN nr. 786 din 2 septembrie 2005 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta.

ORDONANTA DE URGENTA nr. 96 din 14 octombrie 2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca.

L 25 din 5 martie 2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca

L 307 din 12 iulie 2006 privind apararea impotriva incendiilor

HOTARARE nr. 580 din 6 iulie 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca

L 448 din 6 decembrie 2006 (*republicata*) privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)

 

EVIDENTA PATRIMONIULUI

 

H.G. nr.76/2011 privind modificarea H.G. nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului

centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

O.M.F.P nr.1718/2011 pentru aprobarea Precizarilor privind intocmirea si actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

H.G. 53/2011 – privind aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea Legii 255/2011.

Legea 255/2010 – privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică

Legea 192/2010 – privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului si administrarea RNP in domeniul public local al unor unităţi teritorial administrative si in administrarea consiliilor locale respective

H.G. 1344/2010 – privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor aflate in domeniul public l statului si in administrarea MMP prin RNP.

H.G. 229/2009 – privind reorganizarea Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva si aprobarea regulamentului de organizare si functionare

Ordonanta nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale

Legea 213/1998 – privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia.

O.G. 43/1997 – privind regimul drumurilor.

Legea 7/1996 – Legea cadastrului.

Legea 33/1994 – Legea privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică.

Legea 33/1994 – Legea privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică.

 

RELATII PUBLICE

 

L 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

Normele metodologice de aplicare a L 544/2001

O.G. 27/2002 - privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor.

Documentul oficial poate fi descărcat apăsând butonul de mai jos

Anul 2022

 
Structura organizatorică

Documentul oficial poate fi descărcat apăsând butonul de mai jos

Anul 2022

 
Personal cu functii de conducere si difuzare informatii publice

DIRECTOR – Neguțescu Ion Clementin

CONTACT INFO – bucegipark@gmail.com, tel. +40 731 560 391

 

 

RESPONSABIL CU DIFUZAREA INFORMAȚIILOR PUBLICE – Colțoiu Alexandru Nicolae

DATE CONTACT – alexandru.coltoiu@bucegipark.ro, tel. 0731 560 397

Documentul oficial poate fi descărcat apăsând butonul de mai jos

Anul 2023

 

Anul 2022

 
Coordonate de Contact

Coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de internet

 

Denumirea: REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA ADMINISTRAȚIA PARCULUI NATURAL BUCEGI R.A.

Sediul: str. Principală nr. 71, loc. Moroeni, jud. Dâmbovița.

Telefon: Tel: 0245/772640

Adresa de email: bucegipark@gmail.com

Pagina de internet: www.bucegipark.ro

Documentul oficial poate fi descărcat apăsând butonul de mai jos

Anul 2023

 

Anul 2022

 
Surse Financiare

Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil

 

 

I. Bugetul de venituri și cheltuieli, aprobat conform Ordinului 1058/25.04.2023

   Venituri totale 2737,00 mii lei din care:

                - Venituri proprii + RNP Romsilva RA : 2097,00 mii lei

                - Alte venituri din exploatare(proiecte): 16,00 mii lei

   Cheltuieli totale 2163,00mii lei din care:

                - Cheltuieli din veniturile proprii + RNP Romsilva RA: 2721,00 mii lei

               - Cheltuieli aferente veniturilor din proiecte: 16,00 mii lei

 

Rezultatul brut: 0 mii lei

Număr mediu de personal : 18

 

II. Bilanțul contabil:

Realizări:

   Venituri totale 2463,00 mii lei, din care :

               - Venituri proprii + RNP Romsilva RA : 2448,00 mii lei

               - Alte venituri din exploatare(proiecte ) : 15,00 mii lei

Cheltuieli totale, din care: 2463,00 mii lei , din care:

              - Cheltuieli din surse proprii +RNP Romsilva RA: 2448,00 mii lei

              - Cheltuieli aferente veniturilor din proiecte: 15,00 mii lei

 

Rezultatul brut realizat: 0 mii lei

Număr mediu de personal : 16

Documentul oficial poate fi descărcat apăsând butonul de mai jos

Anul 2022

 
Proceduri privind accesul la documente publice

-

Documentul oficial poate fi descărcat apăsând butonul de mai jos

Anul 2022

 
Declarație de Avere Șef Pază

Declarația de avere a fost obligatorie pentru Șeful Pazei, din cauza implicării într-un proiect finanțat din fonduri publice.

Documentul oficial poate fi descărcat apăsând butonul de mai jos

Anul 2018

 

Anul 2017

 
Declarație de Interese Șef Pază

Declarația de interese a fost obligatorie pentru Șeful Pazei, din cauza implicării sale într-un proiect finanțat din fonduri publice.

Documentul oficial poate fi descărcat apăsând butonul de mai jos

Anul 2018

 

Anul 2017

 
Declarație de Interese Responsabil Educație Ecologică

Declarația de Interese a fost obligatorie pentru Responsabilul de Educație din cauza implicării într-un proiect, finanțat din fonduri publice.

Documentul oficial poate fi descărcat apăsând butonul de mai jos

Anul 2018

 

Anul 2017

 
Declarația de avere a responsabilului cu Educația Ecologică

Declarația de avere a fost obligatorie pentru Responsabilul pentru Educație și Conștientizare, din cauza implicării într-un proiect, finanțat din fonduri publice.

Documentul oficial poate fi descărcat apăsând butonul de mai jos

Anul 2018

 

Anul 2017

 
Lista categoriilor de documente gestionate de către APN BUCEGI

Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate potrivit legii 544/2001:

 

1. Lista investitii

2. Lista tarife APN BUCEGI

3. Lista privind plățile efectuate lunar:

  • salarii;
  • contribuții bugetul de stat;
  • TVA;
  • impozit salariu;
  • furnizori.
 

 

Documentul oficial poate fi descărcat apăsând butonul de mai jos

Anul 2022

 
Contestarea deciziilor privind accesul la informațiile publice

Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate

 

În cazul în care o persoana consideră că dreptul privind accesul la informaţiile de interespublic a fost încãlcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativã conducatoruluiautoritãţii sau instituţiei publice cãreia i-a fost solicitatã informaţia.

 

Reclamaţia administrativã, conform modelelor, se depune în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință a refuzului explicit sau tacit al angajaţilor din cadrul autoritãţii sau instituţiei publice.

Documentul oficial poate fi descărcat apăsând butonul de mai jos

Anul 2022

 
Formular - tip cerere de informații de interes public

-

Documentul oficial poate fi descărcat apăsând butonul de mai jos

Anul 2022

 
Formular - tip reclamație administrativă

-

Documentul oficial poate fi descărcat apăsând butonul de mai jos

Anul 2022

 
Declarație de avere Director

Conform Legii 176/2010 Declararea averii şi a intereselor, Art. 1, lin. 31, directorul și contabilul șef al APN Bucegi au obligativitatea de a redacta o declarație de avere în fiecare an.

Documentul oficial poate fi descărcat apăsând butonul de mai jos

Anul 2023

 

Anul 2023

 

Anul 2022

 

Anul 2021

 

Anul 2020

 

Anul 2019

 

Anul 2018

 

Anul 2017

 
Declarația de Avere a Contabilului Șef

Conform Legii 176/2010 Declararea averii şi a intereselor, Art. 1, lin. 31, directorul și contabilul șef al APN Bucegi au obligativitatea de a redacta o declarație de avere în fiecare an.

Documentul oficial poate fi descărcat apăsând butonul de mai jos

Anul 2022

 

Anul 2021

 

Anul 2020

 

Anul 2019

 

Anul 2018

 

Anul 2017

 
Declarație de Interese Director

Conform Legii 176/2010 Declararea averii şi a intereselor, Art. 1, lin. 31, directorul și contabilul șef al APN Bucegi au obligativitatea de a redacta o declarație de interese în fiecare an.

Documentul oficial poate fi descărcat apăsând butonul de mai jos

Anul 2023

 

Anul 2023

 

Anul 2022

 

Anul 2021

 

Anul 2020

 

Anul 2019

 

Anul 2018

 

Anul 2017

 
Declarație de Interese Contabil Șef

Conform Legii 176/2010 Declararea averii şi a intereselor, Art. 1, lin. 31, directorul și contabilul șef al APN Bucegi au obligativitatea de a redacta o declarație de interese în fiecare an.

Documentul oficial poate fi descărcat apăsând butonul de mai jos

Anul 2022

 

Anul 2021

 

Anul 2020

 

Anul 2019

 

Anul 2018

 

Anul 2017

 
Bilanțul Contabil al APN BUCEGI

-

Documentul oficial poate fi descărcat apăsând butonul de mai jos

Anul 2022

 

Anul 2021

 

Anul 2020

 

Anul 2018

 

Anul 2014